-13%
6.500.000 7.500.000 
-19%
8.500.000 10.500.000 
-13%
10.500.000 12.000.000 

Xem thêm